Informacje dla klientów

Zwolnienie z podatku VAT w 2014 r.

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł.
Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę 150 000 zł, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.
Do wartości sprzedaży nie wlicza się:
 
 • kwoty podatku
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art.  82 ust. 3, z wyjątkiem:
   
a) transakcji związanych z nieruchomościami
b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
c) usług ubezpieczonych
- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
- odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
 
Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 000 zł.

Kasy rejestrujące
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzonej ewidencji przy zastosowaniu kas rejstrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do 31 grudnia 2014 r. między innymi:
 
 • podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł.
 • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.
   
Podatnik traci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczył obowiązujący limit obrotów w kwocie 20 000 zł.
 
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  w 2014 r.
Podatnicy opłacają w roku podatkowym 2014 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej, jeżeli:
1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:
 
a) uzyskali przychody w tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.00 euro, lub
b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.00 euro,

Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średnieg kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.
Limit przychodów za 2013 r. po przeliczeniu na złote uprawniający do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2014 r. wynosi 633 450 zł.
 
Ryczałt opłacalny kwartalnie
Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2014 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2013 r. nie przekroczyły kwoty 105 575 zł (tj. 25.000 euro).

 
Podatek dochodowy od osób fizycznych
 
Skala podatkowa na rok 2014
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
  85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr.
85 528   14 839 zł 02 gr. + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 
 • Roczny dochód nie powodujacy obowiązku zapłaty podatku (tzw. kwota wolna od podatku) w 2014 r. wynosi 3 091 zł.
 • Kwota zmniejszająca podatek w 2014 r. wynosi 556,02 rocznie; miesięcznie - 46,33 zł.
   
Koszty uzyskania przychodów
 
Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą: 2013 r. i 2014 r.
miesięcznie w zł rocznie w zł
 - z jednego stosunku pracy 111,25 1335,00
 - z więcej niż jednego stosunku pracy   nie może łącznie przekroczyć 2002,05
W przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.
 - z jednego stosunku pracy 139,06 1668,72
 - z więcej niż jednego stosunku pracy   nie może łącznie przekroczyć 2502, 56


Jesli rocznie koszty uzyskania przychodów (przedstawione wyżej), są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Kontakt

Mariola Złochowska
tel.kom. 516 050 052
kontakt@uslugiksiegowe.net